Tehničke karakteristike

Općenito

NTF d.o.o. Ploče smješteni su na području luke Ploče u jugozapadnom području industrijske zone grada. Građevine i prostori za skladištenje te pretakanje naftnih produkata površine 150.000 m² pružaju se usporedno na udaljenosti oko 50 m, s desnom obalom kanala Vlaška – Jadransko more. Istočno od ograde terminala smješteno je brodsko pretakalište, a svjeverozapadno postrojenja i zgrade luke Ploča.

Na jugozapadnoj strani je cestovni prilaz terminalu iz kontroliranog područja luke Ploče. Željeznički kolosjek koji vodi do vagonskog pretakališta ulazi u područje NTF d.o.o. Ploče sa sjeveroistočne strane i slijepo završava.

Tehnički opis terminala

Na prostoru Terminala izgrađeni su objekti i postrojenja za uskladištenje i pretakanje sljedećih vrsta naftnih produkata:

– Eurodiesel goriva (EDG)
– Bezolovnog motornog benzina (BMB)
– Kerozina – (JAT A-1)
– Lož ulja ekstra lakog (LUEL)

Za skladištenje naftnih produkata i manipulaciju služe sljedeće tehnološke cjeline:

Rezervoarski prostor (spremnici i sabirni prostori izvedeni su kao nadzemni, stojeći cilindrični spremnici smješteni unutar sabirni prostora sukladno „Pravilniku i tehničkim propisima o izgradnji postrojenja za zapaljive tekućine i o uskladištenju zapaljivih tekućina“).

Spremnici T-01 do T-10 smješteni su unutar zasebnih sabirnih prostora potrebne zapremine. Spremnici T-11 i T-12 smješteni su u zajedničkom sabirnom prostoru. Sabirni prostori izvedeni su od armiranog betona osim spremnika T-05 koji je izveden na tamponskom sloju od šljunka prirodne granulacije.

U nepropusno izvedenim sabirnim prostorima prihvaćaju se eventualno ispuštene tekućine i putem tehnološke kanalizacije odvode do postrojenja za obradu zauljenih voda.

Crpne stanice za pretakanje zapaljivih tekućina (naftnih produkata ) postavljene su na uzdignutim betonskim postoljima unutar plitkih bazena i pozicionirane prema grafičkom prikazu (Prilog 5.), a sastoje se od odgovarajućih elektomotora, pumpi, izvedenih instalacija i opreme kao što su: manometri, rasvjeta, uzemljenja, telefoni, javljači požara, automatika, napajanje el. enrgijom i sl., a tehničko radne karakteristike se odnose na nominalnu snagu, radnu temperaturu, radni tlak, protok, namjenu, a sukladno projektiranim stanjima u sklopu procesnog modela terminala.

Pretakalište brodova

Platforma pretakališta brodova izrađena je na vodi nizvodno od prostora sa spremnicima i povezana je s obalom preko mosta.

Manipulativne operacije iskrcaja brodova objavljaju se korištenjem opreme i zglobnih utakačkih ruku tipa Wiesse čiji su osnovni tehnički podaci:

Pretakalište autocisterni

Pretakalište autocisterni izrađeno je u blizini glavnog ulaza u Terminal, tako da je maksimalno skraćen put kretanja autocisterni unutar područja terminala.
Pretakalište je natkriveno s čeličnom konstrukcijom koja nosi limeni pokrov. Na betonskoj prometnoj plohi pretakališta izgrađena su četiri „otoka“ tako da je moguće istovremeno opsluživati i puniti 7 (sedam) autocisterni.

Tri otoka imaju punjenje sa gornje strane i jedan otok sa tri ruke za punjenje sa gornje strane i 3 (tri) ruke za donje punjenje i sa rukom za povrat plinske faze. Autopunilišta su modernizirana sa mjernim linijama FMC Smith Meter koje omogućavaju korištenje implementiranog TAS (Terminal Automation Sustav) sustava koji obuhvaća automatiku, informatiku, procesno upravljanje i rad sa sustavom za nadzor i upravljanje autopunilištima.

U okviru TAS sustava postoji SCANTM (Terminal manager) aplikacija čije su osnovne funkcije:

– Ispis naloga, kontrolnih listova ( transakcija), otpremnica
– Pregled i ispis podataka generiranih u SCADA sustavu (dnevna, mjesečna, prihvati, smjensko izvješće, stanje brojila i spremnika itd.)
– Ažuriranje matičnih tablica (kupci, način transporta, prijevoznici, primatelji, spremnik/tip goriva, vozači).

Iz navedenog može se zaključiti da je nadzor i upravljanje autopunilištem u velikom stupnju automatizirano i da mjerila obujma naftnih produkata u sklopu mjernih linija u potpunosti zadovoljavaju mjeriteljske zahtjeve.

Punilište vagona

Punilište vagona je postojeći objekt i smješten je između dva kolosijeka. Na punilištu je moguće operativno smjestiti 24 vagon cisterni (po 12 na svakom kolosijeku). Punilište vagona je projektirano za klasični način otpreme vagonskih cisterni sa dvije mjerne linije, jedna za ED i druga za BMB95.