API separator – Tretman otpadnih voda

Sustav za obradu otpadnih voda koje su onečišćene naftnim produktima namjenjen je za pročišćavanje voda sa zauljenih površina terminala i brodske kaljuže. Zauljene vode dovode se do postrojenja za tretman zauljenih voda. Postrojenje za tretman zauljenih voda se sastoji od:

– Pretakališta na brodskom vezu, autopunilištu i punilištu vagona
– Bazena za brodsku kaljužu
– Pumpne stanice sa pužnim pumpama
– API – separator sa opremom
– Rezervoar slop-ulja.

Zauljene vode se pomoću pužnih pumpi podižu na separator gdje dolazi do razdvajanja vode i ulja, ulje se gravitacijski odvodi u rezervoar slop ulja, a pročišćena voda odlazi u kanal Vlašla – more. Vodopravnom dozvolom regulirano je ispuštanje otpadnih voda i to:

– Sanitarnih otpadnih voda u količini 7 m³/dan
– Otpadnih voda s manipulativnih površina u količini 5,5 m³/dan predhodno pročišćene na API – separatoru u površinske vode.

Obvezno se vrši 2 (dva) puta godišnje ispitivanje kvalitete i količine otpadnih voda na ispustima i na kontrolnom oknu na API separatoru.

Granične vrijednosti emisija za površinske vode iznose:
– PH 6,5 – 9,0
– Uk. Suspendirana tvar 35 mg/l
– Mineralna ulja 10 mg/l

Dobijena vodopravna dozvola izdaje se na 5 (pet) godina i vrijedi do 30.09.2016. g.