Tretman otpadnih voda

Tretman otpadnih voda područja postrojenja Naftni terminali Federacije d.o.o.

 

Otpadne vode postrojenja obuhvaćaju onečišćene (tehnološke) vode, oborinske vode i sanitarne otpadne vode.

Tretman onečišćenih otpadnih voda obuhvaća sustav prikupljanja vode sa manipulativnih površina postrojenja te dovođenje i obradu iste na API separatoru zauljenih voda. Zauljene vode se pužnim pumpama podižu na separator koji pomoću pomičnih pregrada ulje s površine vode gura u slop spremnik, a pročišćene vode izlaze dalje u sustav oborinske odvodnje. Na izlazu iz API separatora instaliran je uređaj za detektiranje ugljikovodika u otpadnoj vodi Endress + Hauser NRR 261 (sonda: Float Sensor NAR 300), kao i uređaj za mjerenje protoka Endress + Hauser FMU 90 (sonda: Prosonic S – FDU 91) nad otvorenim kanalom.

API separator s rezervoarom slop-ulja – NTF d.o.o.

U sklopu realizacije modernizacije sustava odvodnje oborinskih voda, realizacijom projekta „Sustav prerade otpadnih voda – kolektori na postojećem cjevovodu odvodnje oborinskih voda NTF d.o.o. Ploče“ ARHITEKTURA I GRADITELJSTVO GOLUŽA d.o.o.  2019. godine, ostvareno je poboljšanje kvalitete oborinskih voda prije ispuštanja u recipijent. Sustav odvodnje oborinskih voda izgrađen je tako da su pojedine zone obuhvata sačinjene kao samostalne cjeline, sa neovisnim ispustima u more. Tri su ispusta sa tri kolektora za odvodnju oborinskih voda na koji su ugrađene crpne stanice GRUNDFOS SE/SL 9-30 kW ,  uređaji za pročišćavanje Korona „TPSO“, kao i uređaji za mjerenje protoka MultiCONT P-200 (sonda: Easy Trak SPA-380-4). Izgradnjom projektiranih objekata i uređaja stvorio se preduvjet kvalitetnog rješenja zbrinjavanja oborinskih voda s operativnog područja.

Industrijske tehnološke otpadne vode i oborinske potencijalno onečišćenje vode prije ispuštanja u tijelo prijelazne vode P2_2-NEP obrađuju se na API separatoru, a nakon toga na separatoru oborinskih voda kolektora 2. Emisije onečišćujućih tvari u industrijskim otpadnim vodama kontroliraju se na kontrolnom mjernom oknu separatora prije ispusta broj 2  te trebaju biti u skladu s graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari, propisanih Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/2020).

Vodopravnom dozvolom za ispuštanje otpadnih voda (Klasa: UP/I-325-04/22-07/0000032; URBROJ: 374-243-22-4) od 07.07.2022. godine dozvoljava se ispuštanje tehnoloških otpadnih voda u ukupnoj količini od 2000 m³/god, odnosno 8 m³/dan, sanitarnih otpadnih voda u ukupnoj količini od 120 m³/god, odnosno 0,5 m³/dan u sabirnu jamu. Također dozvoljava se ispuštanje oborinskih otpadnih voda koje su prije ispuštanja u prirodni prijemnik pročišćene na separatorima ulja.

Kolektor odvodnje oborinskih voda – NTF d.o.o.