Tehničke karakteristike

Općenito

NTF d.o.o. Ploče smješteni su na području luke Ploče u jugozapadnom području industrijske zone grada. Građevine i prostori za skladištenje te pretakanje naftnih produkata površine 150.000 m² pružaju se usporedno na udaljenosti oko 50 m, s desnom obalom kanala Vlaška – Jadransko more. Istočno od ograde terminala smješteno je brodsko pretakalište, a svjeverozapadno postrojenja i zgrade luke Ploča.

Na jugozapadnoj strani je cestovni prilaz terminalu iz kontroliranog područja luke Ploče. Željeznički kolosjek koji vodi do vagonskog pretakališta ulazi u područje NTF d.o.o. Ploče sa sjeveroistočne strane i slijepo završava

Tehnički opis terminala

Na prostoru Terminala izgrađeni su objekti i postrojenja za uskladištenje i pretakanje sljedećih vrsta naftnih produkata:

– Eurodiesel goriva (EDG)
– Bezolovnog motornog benzina (BMB)
– Kerozina – (JAT A-1)
– Lož ulja ekstra lakog (LUEL)

Za skladištenje naftnih produkata i manipulaciju služe sljedeće tehnološke cjeline:

Rezervoarski prostor (spremnici i sabirni prostori izvedeni su kao nadzemni, stojeći cilindrični spremnici smješteni unutar sabirni prostora sukladno „Pravilniku i tehničkim propisima o izgradnji postrojenja za zapaljive tekućine i o uskladištenju zapaljivih tekućina“).

Osnove značajke spremnika prikazane su u slijedećoj tablici:

Spremnici se koriste za uskladištenje naftnih produkata (Euro diesel gorivo, bezolovnih motornih benzina, kerozina – mlazno gorivo, lož ulja – ekstra lako).

Spremnici T-01 do T-10 smješteni su unutar zasebnih sabirnih prostora potrebne zapremine. Spremnici T-11 i T-12 smješteni su u zajedničkom sabirnom prostoru. Sabirni prostori izvedeni su od armiranog betona osim spremnika T-05 koji je izveden na tamponskom sloju od šljunka prirodne granulacije.

U nepropusno izvedenim sabirnim prostorima prihvaćaju se eventualno ispuštene tekućine i putem tehnološke kanalizacije odvode do postrojenja za obradu zauljenih voda.

Crpne stanice za pretakanje zapaljivih tekućina (naftnih produkata ) postavljene su na uzdignutim betonskim postoljima unutar plitkih bazena i pozicionirane prema grafičkom prikazu (Prilog 5.), a sastoje se od odgovarajućih elektomotora, pumpi, izvedenih instalacija i opreme kao što su: manometri, rasvjeta, uzemljenja, telefoni, javljači požara, automatika, napajanje el. enrgijom i sl., a tehničko radne karakteristike se odnose na nominalnu snagu, radnu temperaturu, radni tlak, protok, namjenu, a sukladno projektiranim stanjima u sklopu procesnog modela terminala.

Naftni terminali federacije privez

Pretakalište brodova

Platforma pretakališta brodova izrađena je na vodi nizvodno od prostora sa spremnicima i povezana je s obalom preko mosta.

Manipulativne operacije iskrcaja brodova objavljaju se korištenjem opreme i zglobnih utakačkih ruku tipa Wiesse čiji su osnovni tehnički podaci:

Pretakalište autocisterni

Pretakalište autocisterni izrađeno je u blizini glavnog ulaza u Terminal, tako da je maksimalno skraćen put kretanja autocisterni unutar područja terminala.
Pretakalište je natkriveno s čeličnom konstrukcijom koja nosi limeni pokrov. Na betonskoj prometnoj plohi pretakališta izgrađena su četiri „otoka“ tako da je moguće istovremeno opsluživati i puniti 7 (sedam) autocisterni.

Tri otoka imaju punjenje sa gornje strane i jedan otok sa tri ruke za punjenje sa gornje strane i 3 (tri) ruke za donje punjenje i sa rukom za povrat plinske faze. Autopunilišta su modernizirana sa mjernim linijama FMC Smith Meter koje omogućavaju
korištenje implementiranog TAS (Terminal Automation Sustav) sustava koji obuhvaća automatiku, informatiku, procesno upravljanje i rad sa sustavom za nadzor i upravljanje autopunilištima

U okviru TAS sustava postoji SCANTM ( Terminal manager ) aplikacija čije su osnovne funkcije:

– Ispis naloga, kontrolnih listova ( transakcija), otpremnica
– Pregled i ispis podataka generiranih u SCADA sustavu ( dnevna, mjesečna, prihvati, smjensko izvješće, stanje brojila i spremnika itd. )
– Ažuriranje matičnih tablica ( kupci, način transporta, prijevoznici, primatelji, spremnik/tip goriva, vozači ).

Iz navedenog može se zaključiti da je nadzor i upravljanje autopunilištem u velikom stupnju automatizirano i da mjerila obujma naftnih produkata u sklopu mjernih linija u potpunosti zadovoljavaju mjeriteljske zahtjeve.

Punilište vagona

Punilište vagona je postojeći objekt i smješten je između dva kolosijeka. Na punilištu je moguće operativno smjestiti 16 vagon cisterni (po 8 na svakom kolosijeku). Punilište vagona je projektirano za klasični način otpreme vagonskih cisterni tj. bez mjernih linija.